Vídeo

Comissária europeia da energia, Kadri Simson (esq.)