Vídeo

Kadri Simson, Comissária Europeia para a energia